ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb konular yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.

ISO "International Organization for Standardization" kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Tarihsel Gelişimi

ISO; Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan bir Uluslararası Standard Organizasyonudur.

1947 yılında kurulmuştur. 146 ülke üyedir. Merkezi İsviçre'nin Cenova kentindedir.

ISO,Özel sektörle kamu arasında özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan özel sektör arasında köprü görevindedir.

ISO'nun Kelime Anlamı

"International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da "Organisation internationale de normalisation" kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı Yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" adını almıştır.

Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler.

Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

ISO 9001:1994 revizyonu

Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

ISO 9001:2000 revizyonu

Standard 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas teşkil eden sadece ISO 9001:2000 standardı mevcuttur. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. Ancak ana standart olan ISO9001:2000'i destekleyen ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 gibi klavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulamakta ve bu belgeyi almaktadırlar.

Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler, ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanabilmektedir. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen  süreç (process) tabanlı, müşteri odaklılığı daha ön planda tutan bir yönetim modeli sunmaktadır.

IS0 9001:2008 revizyonu

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standardı Mart 2009 tarihli olarak yayınlanmıştır.

ISO 9001:2008 standardı yeni bir gereklilik ortaya koymamaktadır, ancak yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirilmiştir.

ISO 9001:2008 standardı dünya çapında uygulanmakta olan ISO 9001:2000 standardının mevcut gerekliliklerini sekiz yıl boyunca elde edilmiş olan tecrübeler temelinde netleştirmeye yönelik ifadeler içermektedir.

Değişiklikler aynı zamanda ISO 14001:2004 standardıyla tutarlılığın iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

ISO 9000 Serisi Standartları:

TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
1.  TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
2.  TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları
3.  TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
4.  TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001:2008 Standardı Maddelerinin Yapısı

1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 Yönetimin Taahhüdü
5.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kalite Politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
6. KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Ortamı
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.3 Tasarım Ve Geliştirme
7.4 Satınalma
7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması
7.6 İzleme Ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 Genel
8.2 İzleme Ve Ölçme
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 İyileştirme

*4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır. 

ISO 9001:2015'in Faydaları

ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Dış yararlar:

ü  Kuruluşun imajının güçlenmesi,

ü  Müşteri memnuniyeti,

ü  Müşteri artışı,

ü  Rekabet gücünün artması

ü  Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:

ü  Yönetimin etkinliği

ü  Olumlu kültürel değişim

ü  Kalite bilincinin oluşması

ü  Daha iyi bir dokümantasyon

ü  Sistematikleşmek

ü  Standardizasyon ve tutarlılık

ü  Etkinlik ve üretkenlik artışı

ü  Maliyetlerin azaltılması

ü  Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması